Reklamační řád

vydaný společností JK Business services s.r.o.., IČ: 03149986, se sídlem Nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice

Oprávněnost podání 

Podání je oprávněn učinit každý klient, pokud se domnívá, že se Společnost vůči němu dopustila porušení jakékoli své zákonné nebo smluvně stanovené povinnosti, jiného deklarovaného závazku, že jednání zaměstnance Společnosti nebylo vhodné nebo přiměřené situaci, nebo v případě, že upozorňuje na nedostatky v činnosti Společnosti, možnost zlepšení její činnosti či zkvalitnění poskytovaných služeb. 

Jestliže zaměstnanec Společnosti jedná při vyřizování podání učiněného za klienta s osobou odlišnou od klienta, je povinen požadovat hodnověrné prokázání oprávnění k zastupování klienta (např. předložením kopie plné moci k zastupování). 

Za oprávněná podání se považují případy, v nichž se Společnost vůči klientovi dopustila porušení obecně závazných právních předpisů nebo smluvních povinností, jiných deklarovaných závazků, jakož i případy, v nichž jednání zaměstnance Společnosti nebylo vhodné nebo přiměřené situaci. Oprávněné podání zakládá nárok klienta na zjednání nápravy, náhradní plnění, případně též na náhradu způsobené újmy. 

Způsob podání

Podání lze uplatnit v listinné podobě, telefonicky či e-mailem. 

Adresátem podání je Společnost. Podání je třeba doručit Společnosti takto: 

 listinné podání - na adresu provozovny Společnosti (Rudolfovská 422/122, 37001 České Budějovice), 

 telefonické podání - na telefonní číslo (+420) 733 736 727, 

 e-mailové podání - na e-mailovou adresu info@jkbusiness.cz